Copy – array theo đường dẫn nhanh chóng trong Sketchup

Có 2 cách để copy array theo đường dẫn trong Sketchup , video này sử dụng plugin JHS powerbar

Video hướng dẫn :

Các bước thực hiện:

  • Có 2 cách để copy array theo đường dẫn trong Sketchup là sử dụng plugin 1001 bit pro , và JHS powerbar.
  • Mẫu ví dụ cho ban công cong sử dụng copy array (lan can) theo cung tròn.
  • Chú ý dời trục models về center để bắt điểm middle của đường dẫn.
  • Bước 1 click shorcut copy array của plugin , bước 2 nhập khoảng cách của 2 lan can , bước 3 chọn đường dẫn và models (lancan).
  • Chỉnh sửa khoảng cách theo ý bạn.

    Copy array theo đường dẫn trong Sketchup