Công cụ làm sạch file Sketchup (Purge Unused Tools)

Công cụ Purge Unused dùng để xóa các đối tượng không được sử dụng nhưng được tải sẵn vào trong file sketchup. Cách thức hoạt động của sketchup thường sẽ tải sẵn, hoặc giữa lại đối tượng trong file dù đố i tượng đó đã bị xóa đi. Công cụ này sử dụng hoàn toàn an toàn không làm mất dữ liệu của file sketchup. Bên dưới sẽ giải thích rõ cách hoạt động

Purge Unused Tool
Components vẫn còn tồn tại trong Window Tray dù đã xóa

Đối tượng xử lý:

 • Components – Groups không sử dụng.
 • Vật liệu không sử dụng.
 • Style không sử dụng.
 • Layer không sử dụng

Vì sao xuất hiện đối tượng không sử dụng:

 • Thường xảy ra khi bạn import hay copy models thư viện bên ngoài vào files sketchup.
 • Khi bạn xóa đi đối tượng thì tất cả các thuộc tính kèm theo đối tượng như definition (components-groups), layers, vật liệu,style vẫn còn giữ lại theo mặc định của sketchup.

Xử lý Components – Groups

 • Không xử lý: Component hoặc Groups bị ẩn
 • Xử lý: Component đã bị xóa nhưng vẫn còn tồn tại trong bảng Window–>Trays–>Component
 • Xử lý: Groups đã bị xóa nhưng dữ liệu vẫn còn lưu lại trong files sektchup, dữ liệu thuộc tính của Groups không được nhìn thấy trong giao diện sketchup nhưng dữ liệu về groups bi xóa vẫn còn lưu lại.

Xử lý vật liệu:

 • Các vật liệu không được dùng trong mô hình, thường vật liệu sẽ kèm theo ảnh texture làm dung lượng file khá nặng.

Xử lý Layers:

 • Các layers trống không có đối tượng gắn vào.

Xử lý Style:

 • Quá trình vẽ nếu bạn chọn thêm style khác thì sketchup tiếp tục lưu lại các style bạn đã chọn thêm.
 • Chỉ giữ lại style đang dùng trong file sketchup.

Cách sử dụng:

 • Click vào biểu tượng  plugin tự động xóa các đối tượng không được sử dụng.