Cách thay đổi đơn vị Sketchup

Đơn vị mặc định của Sketchup là Inch và thường trước khi bắt đầu vẽ bạn cần thay đổi đơn vị đo lường. Bảng thông số đơn vị của Sketchup đơn giản nhưng bạn cũng nên thiết lập đúng để vẽ được chính xác và tiện lợi trong Sketchup.

Cách thay đổi đơn vị

  • Menu Window ->Model Info->Units
  • Chọn Format ( Định dạng)
  • Chọn Pricision (Độ chính xác, làm tròn số)
  • Tick vào Enable length snapping (bắt điểm chính xác, giúp bắt điểm kích thước tròn số)
  • Tick vào Enable units format (Quan trọng, để hiện thị đúng đơn vi khi sử dụng Dynamic, Layout hay Measurement ….)
  • Angle Units chọn Precision (làm tròn số)
  • Angle Units Tick vào Enable angle snapping (Bắt điểm khi vẽ cung tròn có góc, làm tròn số góc)
Bảng thiết lập đơn vị Sketchup