Cách xóa lines giữa và mặt phẳng trùngSketchup (Clear Unused Edges Tool)

Các line nằm giữa mặt phẳng và các mặt phẳng trùng làm nặng files sketchup, trong nhiều trường hợp cần xóa đi nhưng làm thủ công khá mất thời gian.

Clear Unused Edges Tool
Clear Unused Edges Tool: Tự động xóa các line thừa nằm giữa trên cùng mặt phẳng.

Trong ảnh là ví dụ khi cần xuất qua Abf thì cần xử lý các đường line ở giữa đợt kệ.

Các bước thực hiện:

Cách 1: Xử lý đối tượng được chọn

  • Chọn đối tượng cần xử lý là Component hoặc Group
  • Lưu ý đối tượng này không chứa components hay groups bên trong nó.
  • Click icons

Cách 2: Xử lý toàn file

  • Click icons plugin sẽ tự động tìm kiếm và xóa các line thừa.