Tạo Groups hàng loạt từ đối tượng rời (Faces To Groups Tool)

Faces To Groups giúp tự động tạo các Groups riêng biệt từ các đối tượng rời. Chỉ sử dụng cho kệ rượu 45 độ khi cần nesting với abf plugin.

Faces To Groups Tool
Faces To Groups Tool

Trong ví dụ này, công cụ sẽ tự động tạo ra các groups để sử dụng với plugin Abf

Cách sử dụng:

  • Bước 1: Chọn tất cả các mặt
  • Bước 2 : Click icons plugin sẽ tự động tạo hàng loạt groups từ các mặt đã chọn.