Bài 03: Cách tạo Dynamic Component trong Sketchup: Ví dụ Kệ gỗ treo tường

Cách tạo Dynamic Component trong Sketchup với ví dụ cụ thể dựng hình Kệ gỗ treo tường đơn giản, với tính năng chính thay đổi kích thước không làm thay đổi tỷ lệ của chi tiết, điều chỉnh chính xác kích thước. Giảm số lượng điểm neo của lệnh Scale. Đây là bài học cơ bản nhất của Dynamic Component trong Sketchup.

How to create Dynamic Components in Sketchup : Simple Shelf Example
Cách tạo Dynamic Component trong Sketchup: Kệ gỗ treo tường

Video Lesson:

Tải models mẫu:

Dynamic-Wall-Shelf.skp

Trước khi bắt đầu:

 • Bạn cần sử dụng phiên bản Sketchup Pro, Sketchup Free không có tính năng Dynamic Components.
 • Bạn cần có kỹ năng cơ bản về Sketchup để dựng hình được kệ gỗ treo tường thông thường.
 • Tạo sẵn vật liệu gỗ ( không bắt buộc)

Mục tiêu bài học:

  • Cách tạo Dynamic Component hoàn chỉnh trong Sketchup
  • Tạo được đối tượng Dynamic Component kệ gỗ với tính năng ràng buộc kích thước.
  • Học thuộc tính Size ( kích thước ) các chiều (LenX,LenY,LenZ)
  • Học thuộc tính Position (Vị trí) các chiều (LenX,LenY,LenZ)
  • Học thuộc tính Scale Tool giảm số lượng điểm neo của lệnh Scale.
  • Thiết lập khả năng chỉnh sửa (User can Edit), thể hiện ở bảng Dynamic Component

Lưu ý:

 • Bạn chú ý đến vị trí của trục tọa độ của mỗi Component vì đây là cơ sở để tính toán kích thước và vị trí.
 • Change Axes để thay đổi hoặc xem lại vị trí các trục tọa độ
 • Nên thiết lập thuộc tính Size đầu tiên sau đó mới tới Position thì dể hơn.
 • Đối tượng Instance Component luôn có cùng thuộc tính Size (LenX,LenY,LenZ), thuộc tính Position(X,Y,Z) có thể khác nhau
 • Scale Tool Attribute để giảm các điểm Resize
 • Kiểm tra tính năng hoàn chỉnh của Dynamic Component bằng công cụ Scale Tool và bảng Component Option

Lỗi thường gặp cách giải quyết:

 • Tên component viết không dấu và không có khoảng trắng, nếu viết sai định dạng tên của component sẽ phát sinh rất nhiều lỗi ngoài ý muốn. Đặt tên sai: Hộc tủ 01 –> Tên đúng: Hoc_Tu_01
 • Lỗi bảng Component Option hoặc Component Attribute không hiển thị thông số hoặc không nhập được thông số –> Tắt sketchup đi mở lại.