Xóa tất cả thuộc tính Dynamic của mô hình Sketchup (Delete Dynamic Tool)

Sau khi bạn đã lập trình các hàm Dynamic Sketchup, để xóa thuộc tính Dynamic thì thường chỉ có thể xóa thủ công trong bảng Component Attribute. Nếu file nhiều đối tượng và nhiều thuộc tính thì xóa rất lâu.

Delete Dynamic Tool
Dữ liệu Dynamic rất nhiều nếu xóa thủ công rất  mất thời gian

Delete Dynamic Tool là công cụ có sẵn trong plugin 3dshouse Dynamic, chỉ 1 click sẽ xóa tất cả thuộc tính Dynamic của tất cả đối tượng.

Cách xóa tất cả thuộc tính Dynamic Sketchup:

Click vào công cụ trong plugin 3dshouse Dynamic.