Cách Sửa lỗi mô hình Dynamic Sketchup

Dynamic Component thường xuyên xảy ra lỗi khi Scale đặc biệt khi bạn Copy đối tượng Dynamic. Nguyên nhân lỗi Scale khi copy đối tượng Dynamic là các đối tượng con vẫn nhận nhầm thông số của đối tượng cha gốc. Đặc biệt các bạn sử dụng Groups nằm trong Dynamic Component thì gần như chắn chắn xảy ra lỗi này. Đây là lỗi mặc định của phần mềm Sketchup.

Fix Dynamic Scale Tool
Lỗi Scale khi copy đối tượng Dynamic

Fix Dynamic Scale là công cụ có sẵn trong Plugin 3dshouse Dynamic, để sửa lỗi Scale khi copy đối tượng.

Cách sử dụng Fix Dynamic Scale Tool:

  • Bước 1: Chọn đối tượng mới copy.
  • Bước 2: Scale để đối tượng này xảy ra lỗi.
  • Click biểu tượng là xong.