Tủ rượu ngăn phòngTủ thẳngChữ LKhung xương

Kệ vuông

Kệ chéo

Tủ đứng

Nóc phủ hồi

Nóc lọt hồi

Tủ tường

Nóc phủ hồi

Nóc lọt hồi

Tủ đứng

Nóc phủ hồi

Nóc lọt hồi

Tủ tường

Nóc phủ hồi

Nóc lọt hồi

Khung  Xương phẳng

Khung xương chịu lực