Khung tủ kệKhung xương

Tủ kệ sách ngăn phòng

Tủ kệ rượu vuông

Tủ kệ rượu chéo

Khung  Xương phẳng

Khung xương chịu lực