Image to vector vĩnh viễn (công ty)

Image to vector vĩnh viễn (công ty)

1,035,000  mỗi tài khoản

Số tài khoản:

Đăng kí / Đăng nhập để được giảm giá

Sản phẩm dành cho công ty mua từ 2 tài khoản trở lên giúp quản lý dể dàng. Sau khi thanh toán thì chỉ cần bạn thêm email của nhân viên công ty vào thì nhân viên đó sử dụng được tính năng pro của sản phẩm. Sau này nếu nhân viên có nghỉ việc bạn chỉ cần xóa và thay email nhân viên mới.

Thêm thành viên vào Nhóm/ Công ty

  • Sau khi thanh toán bạn trở thành quản lý nhóm.
  • Quản lý nhóm có thể thêm, xóa thành viên.
  • Thành viên nhóm sẽ tự động kích hoạt Pro.
Thêm thành viên vào nhóm:
tai khoan team 3dshouse
3dshouse->Tài khoản - Team
team members 3dshouse
Giao diện quản lý nhóm->Add Member để thêm thành viên
team add member 3dshouse
Nhập email thành viên muốn thêm vào.
  • Nếu thành viên đã đăng nhập 3dshouse thì tài khoản tự động kích hoạt Pro.
  • Lưu ý: Thành viên được thêm vào sẽ nhận 1 email mời tham gia team, và cần nhấn nút đồng ý mới hoàn tất quá trình thêm thành viên.
team setting 3dshouse
Team-Team Setting để thay đổi tên nhóm hoặc nhấn Add Seats mua thêm tài khoản.